• جستجوی پیشرفته
  • خبرنامه هیأت

 «یا أیها الذین آمنوا» خطاب به چه کسانی است؟ اهل ایمان.یعنی دلبستگان به خداوند. گفتیم که ایمان عبارت از دلبستگی به خداوند است، «یا أیها الذین آمنوا» یعنی ای کسانی که پیوند و دلبستگی به خدا دارید،شما با اینها پیوند دوستی نبندید! دلیلش چیست؟ در خود آیه اشاره دارد که «وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم» هر که از شما، با آنها دوستی کند، همانا یکی از آنها شده است. رابطه دوستی اینطور است که جاذبه دارد و همین جاذبه، موجب می شود تو به سوی او کشیده شوی. پیوند درونی تو با خدا از بین برود و پیوندی نظیر آنها پیدا کنی. این رابطه بر روی اعتقاد شما، اثر سوء میگذارد.از صحبتهای مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه