• جستجوی پیشرفته
  • خبرنامه هیأت

اگر خدا به من امشب خطاب کرد كه:اي بندة من! به تو امر کردم فلان کار را بکن، امّا نکردی؛ و گفتم آن کار را نکن، ولي انجام دادي؛  به تو نعمت دادم امّا سپاسگزاری نکردی و در راه من استفاده نکردی؛ من از شما سؤال میکنم: چه جوابی داریم بدهیم؟ امشب درها باز است و هر چه میخواهی بگویی ميتواني، امّا سه سؤال از تو دارم.گفتم بکن، نکردی؛ گفتم نکن، کردی؛ به تو نعمت دادم،امّا سپاسگزاری نکردی. در اينجا من چه جوابی بدهم؟

از صحبتهای مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه