برای ثبت شماره همراه خود در سامانه پیامکی هیأت لطفا اطلاعات زیر را وارد و ارسال نمایید
شماره ده رقمی همراه خود را وارد نمایید -برای مثال 9171234567
استان محل سکونت
شهر محل سکونت
سن
جنسیت